Presentation

Kejsaren är

Ted Rylander

sinolog, internationell samordnare-projektledare i Kumla kommun; föredragshållare, leg gymnasielärare i kinesiska-historia, tjänstledig  gymnasierektor och reseledare.

Ted Rylander, född 1969, har en fil mag i kinesiska från Lunds universitet och studerade 1997-99 kinesisk historia på Folkrepublikens främsta universitet Beijing University (Beida).

Han har även en gymnasielärarexamen med inriktning på historia och kinesiska. 1999-2000 deltog han i redaktionsgruppen som färdigställde den första kinesisk-svenska ordboken och 2002 grundade han bokförlaget Quest med inriktning på Kina. Han ledde i tio år kulturresor till Kina för Temaresor och driver sedan 2003 företaget Kejsaren där han ägnar sig åt förmedling av kunskap om Kina.

Idag är Ted Rylander anställd som internationell samordnare och projektledare i Kumla kommun. Han ansvarar på uppdrag av Gymnasienämnden och Barn- och utbildningsnämnden för etableringen av en skolformsövergripande internationell profil med östasieninriktning. Han driver pilotprojekt i förskola och grundskola; undervisar i interkulturell förståelse och kinesiska i samtliga skolformer; driver Kina- och östasienprofilen på JN gymnasiet; samt samordnar skolutbyten med bland annat Kina och Indien.

Kejsarens föredrag och utbildningar delas in i två kategorier, dels de som är riktade till företag och dels de mer kulturorienterade för en bredare allmänhet. De förstnämnda skräddarsys för respektive uppdragsgivare och arbetas fram och framförs i samarbete med två andra Kinakännare med spetskompetens. De tar bl a upp kinesisk förhandlingsteknik, företagsetablering, handelshistoria och nätverksbyggande på kinesiska. De sistnämnda som även vänder sig till skolor och föreningar inkluderar ämnen som äldre och modern historia; kejsartraditioner i det nya ledarskapet; språk och kommunikation; kulturyttringar igår och idag; och den moderne kinesens livsvillkor.

Han har dessutom en engelsklärarutbildning (TEFLA) från Cambridge, vilken han har dragit nytta av under sina många resor runt jorden. Under 80- och 90-talet besökte, arbetade och/eller studerade han i sammanlagt drygt femtio länder i fem världsdelar. 1991 tog han transsibiriska järnvägen till Kina och har sedan dess mer eller mindre stannat kvar. 

Kejsaren samarbetar bl a med Temaresor. I deras kundtidning Nya Intryck från 2005 är flertalet artiklar skrivna av Ted Rylander:

Kina 2005
- Det kejserliga Kina
- Det antika Kina
- Vin i mittens rike mm

Ladda ned Nya Intryck om Kina

i pdf format här.

Akademiska meriter

Ted Rylander har en filosofie magisterexamen i kinesiska vid Lunds universitet. Hans examensarbete bestod av uppsatsen:

The Compromise of Chinese Political Thought:

Continuity and Change in Chinese Monocracy.

Uppsatsen lades fram våren 2002 och avverkar på 69 sidor en kronologisk vandring genom det kinesiska ledarskapets utveckling från kejsarkulten flera tusen år före vår tid fram till dagens kommunistiska styre. Uppsatsens huvudfråga är om den kinesiska monokratin kan ses som en kontinuitet inom den kinesiska politiska kulturen. Författaren ställer de två mest etablerade skolorna för hur man ska tolka det kinesiska ledarskapet, totalitaristerna och pluralisterna, mot varandra och ifrågasätter deras tolkningsmodeller som han anser vara mindre konstruktiva. Han lyfter istället fram flexibiliteten i de sociala konstruktioner som styr uppfattningen om det kinesiska ledarskapets roll och förespråkar därför ett konstruktivistiskt alternativ som en brygga mellan ovannämnda två skolors tolkningsmetoder. Uppsatsen lägger tonvikten vid idéers, tankars, och språks roller i hur man i olika kulturer uppfattar världen, och presenterar en modell för hur man kan tolka det kinesiska ledarskapets utveckling respektive varaktighet.

Ladda ned uppsatsen i pdf format här.

Ted Rylander har även en gymnasielärarexamen med inriktning på historia och kinesiska. Hans examensarbete bestod av uppsatsen:

Mittens Rike i Sverige: Kinas senmoderna historia i läromedel för svensk gymnasieundervisning 1971-2006.

Läs mer om och ladda ned uppsatsen här.

Utlåtanden om Ted Rylander

”Jag är mycket imponerad av den kunskapsbredd Ted Rylander visat upp i mina kontakter med honom.”

Mattias Fyrenius, Produkt- och affärsutveckling, Svenska Dagbladet.

”Teds arbete har utmärkts av noggrannhet, målmedvetenhet och en god förmåga att analysera och tolka kinesiskt textmaterial.”

Lars Ragvald, professor i kinesiska, Lunds universitet.

”Hans djupa och breda kunskaper kombinerat med en synnerligen stor ambition att alltid vilja ge resenärerna med högt ställda förväntningar fullt utbyte av resan, har i många fall påtalats av de resande.”

Inga-Britt Kjellander, Personalansvarig, Temaresor.